Marion Inglessi_Homo Faber Lotus-eater Stoneware 19 x16 x18

Marion Inglessi_Homo Faber Lotus-eater Stoneware 19 x16 x18

Marion-Inglessi_Homo-Faber-Lotus-eater-Stoneware-19-x16-x18