το μΕρος-performance-μαρΙα μεθυμΑκη-6ο OPEN SEPTEMBER VAULT

VAULT THEATRE PLUS 6ο OPEN SEPTEMBER

22.09.2017

 

το μΕρος – ως εικαστικΗ δρΑση μακρΑς διΑρκειας – μΕσα απΟ τον τΟπο αποχωρητΗριο δΙνει Ενα κΙνητρο αναστοχασμΟΥ πΑνω στην σΥγχρονη θηλυκΟτητα. μΕσω του απο-χωρισμΟΥ αναπτΥσσεται η γυναικΕΙα φΥση πολυδιΑστατα Η’ μΕνουν οι ρΟλοι που δΕχεται ακΕραιοι;

μΕρος ΕΙναι το τμΗμα ενΟς ετρΥτερου συνΟλου αλλΑ στην πιο λαϊκΗ και ιδιωματικΗ μορφΗ του, ΕΙναι Ενας χΩρος. «μΕρος» λΕγεται παραδοσιακΑ ο χΩρος υγιεινΗς – ο τΟπος του αποχωρητΗριου.

ο χΩρος αυτΟς στον οπΟΙο για να βρεθΕΙς πρΕπει να αποχωρΗσεις απΟ κΑπου, αλλΑ και να αποχωριστΕΙς απΟ κΑτι. ΕΙτε αυτΟ δηλΩνει το πΕρασμα απΟ τον δημΟσιο (κοινωνικΟ)χΩρο σε Εναν ιδιωτικΟ (προσωπικΟ) ΕΙτε σημΑΙνει την αποβολΗ του περιττΟΥ υλικΟΥ του ανθρΩπινου σΩματος, ο αποχωρισμΟς ΕΙναι πΑντοτε κυριολεκτικΟς.

απΟ Ενα Ολον στο μΕρος. τΟ Ολον δΙχως Ενα μΕρος. αν Ομως Ολον και μΕρος, ΕΙναι Εννοιες ταυτΟσημες; αποτελΕΙ τΟτε μονΑχα μια ανθρΩπινη ΨευδΑΙσθηση ο διαχωρισμΟς τους;

ΕΙναι τΟτε ο αποχωρισμΟς μια πρΑξη κΕνη;

ο πλΗρης Ανθρωπος κατΑ την ορθΟδοξη παρΑδοση ΕΙναι ο Αγιος. ΕΙναι ο Ανθρωπος που κατ’ επιλογΗ ταυτΙζεται οντολογικΑ με την λεκΑνη τουαλΕτας , ως δοχΕΙο υποδοχΗς των περιττΩν του ανθρΩπινου οργανισμΟΥ.

ΕΙναι η γυναικΕΙα φΥση, φΥση υποδοχΗς;

                          τΙτλος:το μΕρος

κατηγορΙα:επιτΕλεση(performance)

εικαστικΟς:μαρΙα μεθυμΑκη

www.mariamethimaki.com